Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » iyi orta netbook 2 010


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » iyi orta netbook 2 010


Surado! Bir Yükselen Orta pazar CRM Saðlayýcý
Kalite ve uygun fiyatlý orta piyasa CRM yazýlým çözümleri için arayýþ, Surado CRM Çözümleri Surado Solutions Inc geliþtiriciler yorumlayan bu hafta bizi alýr. Surado gibi SalesLogix, Epicor, Microsoft CRM, Kana ve baþlar A.Þ. gibi birçok orta piyasa yazýlým satýcýlarý karþý, pek çok iþlevsel alanlarda yüksek kendini pozisyonlar.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: veriyorum gerekir. Organizasyonlar daha iyi pazarlama programlarý koordine etmek hazýr ve kampanyalar dolayýsýyla analitik dahil pazarlama otomasyonu suit için talep yaratýyor.   comments powered by Disqus CRM Uygulamasý Kullanýcýlar Projesi Baþarý için anahtar var | Maximizer Enterprise 8: SMB Front Line üzerinde Güçlü Rakip | Arayüz Yazýlým Onun CRM Ýþlevselliði geniþletir | Üç CRM Çözümleri En iyi | Pazar bir Stand-Alone EMM Sustain miyim? | Veri Kalitesi: Maliyet veya
05.07.2013 19:35:00

Oracle, Orta-Piyasa Quest BPA Sistemleri Enlist
Austin, Teksas - BPA SÝSTEMLERÝ (www.bpasystems.com), dinamik üretim ve daðýtým þirketleri için iþ süreçleri otomasyonu çözümlerinin lider geliþtiricisi, onun amiral gemisi ürünü BP LINK / SC için orta Oracle'ýn yeni çözümü ile entegre olacaðýný duyurdu ölçekli þirketler, FastForward (SM) Daðýtým (RPM) (Hýzlý Önceden yapýlandýrýlmýþ Model). Alma hýzlandýrmak için BP LINK / SC entegrasyonu ile, barkod ve veri toplama teknolojisini kullanarak envanter ve nakliye iþlemleri, Oracle'ýn FastForward Daðýlýmý (RPM), sabit-zaman, sabit fiyat mevcuttur toptan daðýtým için tek kurumsal sýnýf bir çözümdür

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: Vivaldi Ters mezatçý için iyi çalar Umutlar | Oracle APS Onun Çýkýþýný Yaptý | Fygir git! ÖTV Texaco, Shell Giriþim de Görevdeki AspenTech in Kaybedilen | Ýnternet Bu Olabilir SCP Tüm yapar | Symix eSyte Tedarik Zinciri Baþlattý | J. D. Edwards xtr @ Olaðan mi? | AS/400 için SynQuest Gemiler Ýmalat Yazýlým | Manugistics: An Old Dog New Tricks öðrenir | Logility, IBM AS/400 üzerinde Orta Piyasa Çözümleri Teklif | Overpriced deðil i2 en boy Toplama | Komatsu Logility Uygulama
05.07.2013 16:23:00

Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý
Bilgi teknolojisi ürün seçimi iþletmenin büyüklüðü ile büyütmek veya aþaðý deðil bir konudur. Orta ölçekli þirketlerin Bilgi Sistemleri Bölümleri tarafýndan yönetilmesi gereken konularýn geniþliði ve ciddiyeti daha fazla kiþi ve bunlara uygulamak fonlama kaynaklarýný daha büyük þirketlerin bu aynýdýr.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: riski tahmin olacaktýr. En iyi ihtimalle, onlar doðru tahminler yapmak ve en az riskle belirleyecektir. Her iki durumda da, Hows yuvarlak bir sýrayla yer almaktadýr. Tek tedarikçileri biri ile tanýþýn ve sistemleri entegre edilecek nasýl isteyin. Araçlarý ve bir tedarikçi onlarýn çözümü için kullanacaðý teknikleri keþfederek, BT yöneticileri proje riskini iyi bir deðerlendirme yapabilirsiniz. Emin yaklaþýmlar, yabancý araçlarý ve karmaþýk arayüzler genellikle daha yüksek
05.07.2013 18:51:00

Orta-Piyasa Abyss-PeopleSoft CRM Hoþgeldiniz
Pazara geliþmiþ kurumsal CRM uygulamalarýndan vardiya olarak daha rekabetçi ve kalabalýk orta piyasa-büyük kuruluþ satýcýlarý orta piyasa satýcýnýn ayak adým eðilimindedir. Gerçek bir endiþe orta piyasa kültürel ve iþlevsel farklýlýklarý iyi anlaþýlmýþ ve üzerine hareket olup olmadýðýný belirlemek ya da büyük oyuncular sadece mevcut kurumsal çözümler daha küçük bir mockup sunmak yapmaktýr. PeopleSoft orta piyasa CRM çözümü deðerlendirir Bu makalede, büyük CRM satýcýlarý tarafýndan saðlanan orta piyasa uygulamalarý araþtýrma makaleleri odaklanan bir dizi ilkidir.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: bilerek eðilimindedir   KOBÝ ler için iyi bir þey. orta piyasa beri daha az aðýr aðýrlýklý eski sistemler ile yatar, entegrasyon daha az hantal olmalýdýr. Entegrasyon taraftan, PeopleSoft Hýzlandýrýlmýþ CRM kolayca tedarik zinciri yönetimi gibi diðer PeopleSoft arka ofis sistemleri, finansal uygulamalar ve insan kaynaklarý sistemleri entegre olabilir. PeopleSoft diðer arka ofis sistem entegrasyonu için API (uygulama program arayüzü) saðlar. PeopleSoft Hýzlandýrýlmýþ CRM
05.07.2013 18:51:00

Made2Manage Onun Teknolojik kurnazlýk Teyit EttiBölüm 2: Strateji
Son birkaç yýlda, Made2Manage 'one-stop-shop' kurumsal iþ uygulamalarý saðlayýcýsý geleneksel MRP / ERP yazýlýmý bir satýcý dönüþmüþtür.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: alanýnda ise , Made2Manage iyi fýrsatlarý ile pazar buldu ve yarý ve-parsellerin en geliþtirmiþtir onu savunmak gerekiyor kendi çim. Yarýþma Made2Manage geliri çökme için indirimli olamaz iken Böylece, müþterilerin bir karar duruþu hala satýcýnýn büyük düþmaný gibi görünüyor. Birincil rekabet hala hedef pazar odaklý ve / veya tek Microsoft teknolojisi daðýtým verilen Made2Manage yürürlükte karþý rekabet edebilecek bütün bunlar küçük ve orta ölçekli iþletmeler
05.07.2013 18:51:00

SAS / Depo 2.0 Canlý Goes
SAS Institute SAS / Depo Yöneticisi yazýlýmý, Sürüm 2.0 üretimi duyurdu. Bu yeni sürüm IT yeteneði proaktif veri ambarý bilgileri yayýmlamak ve kullaným izlemek, ayrýca agresif veri ambarý deðiþim sürecini yönetmek için saðlar.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: onlar, arenada Yük Özü iyi bilinmektedir / Transform deðil   güçlü bir teklif var. SAS   Ayrýca kaldýraçlý olabilir IBM ile iþ zekasý ittifak kurdu   genel veri depolama arenada müþteriler tarafýndan. Kullanýcý   Öneriler   Veri ambarý çözümleri deðerlendirmek Müþteriler SAS Institute içermelidir   seçimi için adaylar uzun bir liste. Istatistiksel kendi arka plan ile   ürünleri, SAS veri madenciliði arenada özellikle güçlüdür. SAS Institute
05.07.2013 16:18:00

JD Edwards CRM 2.0 (200 den fazla Donaným ile) Ýyi Haber mi?
Bu 200 ürün geliþtirmeleri touting gelince, ne JD Edwards söylediðini onlar deneme yanýlma daha az esnekliðe sahip çünkü entegrasyon kolaylýðý orta piyasa þirketleri için önemli olan. Mevcut müþteri tabaný ile JD Edwards CRM uygulamasý baþarýsý kurumsal entegrasyon ve ne kalýr ve güvenilirliði ifade verecek, dikey ihtiyaçlarýna uygun ürünün yeteneðini doðrulamak içindir.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: cins CRM uygulamasý bir iyi ile rekabet edebilir mi? Pazar Etki Geçen yýl, JD Edwards þirketin tedarik zinciri paketi mevcut talep tahmin ve sipariþ-umut verici özellikler için entegrasyon kodlama baþlatmak için planýný açýkladý. Bir emir söz özelliði tam olarak ne zaman belirler, ve ne pahasýna, bir müþterinin sipariþ doldurulabilir. JD Edwards ortak ticaret ürün seti geleneksel CRM fonksiyonlarý ile birlikte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Ýleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)
05.07.2013 18:51:00

Adonix geniþletir X3 Ve Fransýz Baðlantýsý Bölüm 2: Geleceði
Adonix genellikle fonksiyonel uyum, fiyatlandýrma ve daðýtým bölgedeki yerel gereksinimleri anlayýþý açýsýndan önde büyük küresel oyuncularýn gelir.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: | Bir Kaynak için iyi tasarlanmýþ bir Çözüm: Onun Teknolojik Vakfý ve Nasýl Çalýþýr | Ortak Satýnalma Çözüm Satýcý No Stone Unturned býrakýr | Bir Odaklý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü için Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler | Etkileyici Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Onun Arkadaþlar itibaren A Little Help izle | Web tabanlý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Yalýn Yaklaþým Sergiler | Kimyasallar, ilaçlar, ve Mill tabanlý Sanayii bir Odaklý Web tabanlý Çözümü
05.07.2013 18:50:00

Geac Onun Deathbed On Uyanýyor - Bölüm 2: Geac Tepkisi
Geac bilançosunda son olaylar artýrdý iken, daha olumlu bir iþaret basit deðil, bir yazýlým toplayýcý ve bayi gerçek bir yazýlým geliþtirme satýcý olmak için þirketin kararlýdýr.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: | Bir Kaynak için iyi tasarlanmýþ bir Çözüm: Onun Teknolojik Vakfý ve Nasýl Çalýþýr | Ortak Satýnalma Çözüm Satýcý No Stone Unturned býrakýr | Bir Odaklý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü için Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler | Etkileyici Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Onun Arkadaþlar itibaren A Little Help izle | Web tabanlý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Yalýn Yaklaþým Sergiler | Kimyasallar, ilaçlar, ve Mill tabanlý Sanayii bir Odaklý Web tabanlý Çözümü
05.07.2013 18:50:00

PeopleSoft Yapý Kaslar Kaba Patch aþýlýrBölüm 2: Pazar Etki
Mimaride büyük bir yatýrým erken yapýlan ile, PeopleSoft bugüne kadar piyasada kriz direndi ve temel uygulamalarý zorlayýcý bir seçim yaparak zemin kazanmýþtýr. Ancak þirket, ürün mimarisi piyasada zor bir ortamda bir baþarý poster çocuðu olduðu için bu aþamada ödüllendirmek yapma, zayýf ekonomi için kurþun geçirmez yapacaðý touting ile kaderi cazip oldu. Saf-Ýnternet büyü en son evcil sonuçlarý ile bereli bir kez bir piyasa sert diz refleksi misilleme ile sürpriz olmamalýdýr.

İYİ ORTA NETBOOK 2 010: | Bir Kaynak için iyi tasarlanmýþ bir Çözüm: Onun Teknolojik Vakfý ve Nasýl Çalýþýr | Ortak Satýnalma Çözüm Satýcý No Stone Unturned býrakýr | Bir Odaklý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü için Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler | Etkileyici Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Onun Arkadaþlar itibaren A Little Help izle | Web tabanlý Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü Yalýn Yaklaþým Sergiler | Kimyasallar, ilaçlar, ve Mill tabanlý Sanayii bir Odaklý Web tabanlý Çözümü
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others